1. TARAFLAR
 
İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); www.emekburada.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Körfez Mahallesi
Gazanfer Bilge Bulvarı Süzer Apt. 7/14 adresinde bulunan BABA KARİYER YAZILIM ŞİRKETİ ile; www.emekburada.com ve
mobil uygulamasına (“Platform”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan
uygulamalardan üye olan kullanıcı (“Üye”) arasında, Üye'nin BABA KARİYER YAZILIM ŞİRKETİ ‘nin sunduğu Hizmetler'den
yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.
BABA KARİYER YAZILIM ŞİRKETİ ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR
 
Açık Pazar
Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca
"aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" sıfatıyla Satıcı’lar ile Alıcı’ları Platform
üzerinden buluşturarak Satıcı’ların Platform’dan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci
olarak aracılık ettiği modeli ifade eder.

Alıcı
Platform’dan ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek kişileri ifade eder.

Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi
Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Baba Kariyer Yazılım Şirketi tarafından hangi amaçlarla ve ne
şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin kişisel verilere ve çerez
kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden Kişisel Verilerin Korunması linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası
Üye’nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri
gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye
tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler
Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla
Baba Kariyer Yazılım Şirketi tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Satıcı
Açık Pazar butiklerinde Baba Kariyer Yazılım Şirketi ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında
Platform’a üye olan ve oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri
satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

 
3. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
3.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Platform’da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni
onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun Baba Kariyer Yazılım
Şirketi tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş
olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye
işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik
Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
 
3.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin
Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nden talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Baba
Kariyer Yazılım Şirketi ‘ne ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem
yapacaktır.
3.3. Üye, Platform üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi
halinde, Platform’da yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek
zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin herhangi bir bilgi ve
sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
3.4. Açık Pazar butiklerinde, bir diğer deyişle Baba Kariyer Yazılım Şirketi’nin Platform’da yer alan herhangi bir ürün veya
hizmetin satıcısı konumunda olmaması durumunda Baba Kariyer Yazılım Şirketi 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır. Baba
Kariyer Yazılım Şirketi, Açık Pazar butiklerinde Platform’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı
veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz
konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
3.5. Üye, Açık Pazar butiklerinde Platform üzerinden herhangi bir Satıcı'dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış
sözleşmelerinde Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin bahsi geçen
mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici
hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Açık
Pazar butiklerinde sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden,
faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden
ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.
3.6. Açık Pazar butiklerinde Baba Kariyer Yazılım Şirketi, aracı hizmet sağlayıcı statüsünden ve Satıcı ile imzalamış olduğu
sözleşmedeki yetkisinden kaynaklı olarak; Üye’nin Satıcı’dan satın alacağı ürünlere dair, Satıcı adına ürün bedelini tahsilat
yetkisine sahip olacak ve Alıcı Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘ye yapacağı söz konusu bu ödemeyle, Satıcıya karşı ödeme
yükümlülüğünden kurtulacak ve ayrıca Satıcı’ya ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır.
3.7. Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Platform’da
belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder.
Üye'nin Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.8. Baba Kariyer Yazılım Şirketi, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan
bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
3.9. Platform’a üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında
sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan
uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece
bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar'a iletebilecektir.
3.10. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve
şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır.
Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu
işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin
gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak
yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.11. Üye, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.
·  Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek
amacıyla kullanılması;
· Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
· Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik
posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan
Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması,
başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da
katılımcı olunması;
·  Yorum ve puanlama bölümünün; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için
kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
·  Yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası
anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli,
rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel
kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer
herhangi bir içeriğin Platform’da paylaşılması;
·  Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka
bir teknoloji yayılması;
· Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük
yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin önceden
yazılı iznini alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve
veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan
herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.
3.12. Üye’nin Platform’u 3.11. maddesi başta olmak üzere, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde
DSM Üye’nin Platform’u tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir.
Bu kapsamda Baba Kariyer Yazılım Şirketi 3.11. maddede belirtilen yorum ve puan bölümünde devamlı olarak inceleme
yapacak, 3.11. maddede belirtilen şekilde bir yorumun tespit edilmesi halinde bahse konu içerik Platform’da
yayınlanmayacaktır. Üye nihai kararın münhasıran Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘ne ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.13. Üye, Platform’da yaptığı işlemleri Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘ne maddi ve Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar
vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva
atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri
aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
3.14. Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat
hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin ilgili talep, dava ve takip hakları
saklıdır.

4. GİZLİLİK
 
4.1. Baba Kariyer Yazılım Şirketi, Üye'nin Platform’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine
sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde
işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Baba Kariyer Yazılım Şirketi, bu kapsamda
Üye'nin sağladığı kişisel veriler https://www.emekburada.com/kvkk linkinde yer alan Gizlilik
Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu
Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.
4.2.  Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin
toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza
göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik
Politikamızı inceleyebilirsiniz ve kvkk@emekburada.com elektronik posta adresine e-posta göndererek mevzuattan doğan
haklarınızı kullanabilirsiniz.
 
4.3. Üye tarafından Platform’da beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile
belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platform’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların
sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme,
istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Baba Kariyer Yazılım Şirketi ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun
olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.
4.4. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Baba Kariyer Yazılım Şirketi tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza
gösterdiğini kabul ve beyan eder. Baba Kariyer Yazılım Şirketi söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin
önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına
sahiptir.
 
5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR 

“Emekburada” markası ve logosu, “Emekburada” mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara
ilişkin olarak Baba Kariyer Yazılım Şirketi tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve
diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye, Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin veya bağlı
şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez,
çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını
başka bir ortamda Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Baba
Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Baba Kariyer Yazılım Şirketi
‘nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER
 
Baba Kariyer Yazılım Şirketi, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Platform’da yer alan
Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat
hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen
hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve
sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7. MÜCBİR SEBEP
 
Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak
üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya
yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem,
göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan
kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin işbu Üyelik
Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Baba Kariyer Yazılım Şirketi ifası Mücbir Sebep
sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir
ihlali olarak kabul edilemez.
8. MUHTELİF HÜKÜMLER
8.1. Delil sözleşmesi; Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda SA’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Baba
Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar
kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun
193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
8.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul
Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
8.3. Bildirim; Baba Kariyer Yazılım Şirketi, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla
veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve
telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
8.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki
anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim
heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar
verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir
olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
8.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri;Üye, Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik
Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
 
8.6. Tadil ve Feragat; Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra
etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra
edilmesini engellemeyecektir.
*8 (sekiz)maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak
elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.