MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (SATIŞ YAPAN MAĞAZA)


1. TARAFLAR


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); adresi 7. maddede belirtilen ("ALICI”) ile adresi 6.

Maddede belirtilen (“SATICI”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik

ortamda kurulmuştur.


2. TANIMLAR


İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı

açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya

yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Bakan : Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık : Ticaret Bakanlığı’nı,

Baba Kariyer : SATICI’lar’ın ürün ve hizmet sunduğu Platform’u sağlayan aracı hizmet

sağlayıcısı olan Baba Kariyer Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret Anonim Şirketi

Hizmet : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal

sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

Kanun : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Platform : Baba Kariyer Yazılım Şirketi’ne ait www.emekburada.com adlı internet

sitesini ve mobil uygulamasını,

SATICI : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal

sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme’nin 6. maddesinde bilgileri

bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Emekburada Teslimat Noktası : Baba Kariyer Yazılım Şirketi aracılığı ile ALICI’lar tarafından

satın alınan Ürünler’in lojistik firmalarınca teslim edileceği ve bu noktalardan ALICILAR tarafından

alınacağı adresler ve/veya adreslerde bulunan dolap gözlerini,

Sipariş Veren : Bir mal veya hizmeti Baba Kariyer Yazılım Şirketi’ne ait

www.emekburada.com adlı internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden talep eden gerçek ya da

tüzel kişiyi,

Sözleşme : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,


Taraflar : SATICI ve ALICI’yı,

Ürün veya Ürünler : Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz

mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü

ürünleri, ifade eder

Yönetmelik : Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI


İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler

Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve

sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu

gerçek kişi ALICI'nın, Baba Kariyer Yazılım Şirketi’ne ait Platform’da, Mal/Hizmet satışa sunan

SATICI'ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de

belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın

hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi Taraflar’ın ayrı ayrı

Baba Kariyer Yazılım Şirketi ile akdetmiş oldukları üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını

engellemeyecek olup Taraflar işbu Sözleşme konusu Mal/Hizmetin satışında Baba Kariyer Yazılım

Şirketi ‘nin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında Taraflar’ın yükümlülüklerini

yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan

ederler.


4. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

4.1.  ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından Platform’dan kabulü ile

kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Platform’un ilgili

sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine

gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.


a) SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,


b)  Ürünler'in Platform’dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin

düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,


c)  SATICI'nın mensubu olduğu Meslek Odası (Elektronikçiler Esnaf ve Sanaatkarcılar Odası) ve

KESOB'un meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim

bilgileri (Telefon: 0(262)3232784)


d)  Baba Kariyer Yazılım Şirketi tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-

işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda Baba Kariyer Yazılım

Şirketi’ne verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım

usulleri,


e) Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,


f)  Sözleşme konusu Ürünler için Baba Kariyer Yazılım Şirketi tarafından kabul edilen ödeme yöntem-

araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil

olmak üzere ALICI’nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),


g)  Ürünler'in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,


h) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu

hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,


i) ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

j) ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın

süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,


k) Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine

veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı

takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu

olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir

tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,


l) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm

mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, ALICI tarafından

kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),


m) ALICI’nın Platform’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma

koşullarının (özel şartlar) detaylarını,


n) Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI

tarafından Platform’da onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden

ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin de

üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.


o) Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘ne veya SATICI’ya şikayetlerini

iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun

olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.


5. ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ


Ünvanı :

Adresi :

Mersis :

Telefon :

Fax :

6. SATICI BİLGİLERİ


Ünvanı :

Adresi :

Mersis :

Telefon :

Fax :

Satıcı E-posta :

7. ALICI BİLGİLERİ


Teslim Edilecek Kişi :

Teslimat Adresi :

Telefon :

Faks :

E-posta/Kullanıcı Adı :

8. FATURA BİLGİLERİ


Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.


9. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ


9.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi)

Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘ne ait Platform’da yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya

süresince inceleyebilirsiniz.


9.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme

yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna

kadar geçerlidir.


9.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda

gösterilmiştir.


Ürün Açıklaması Adet Peşin Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)


* www.emekburada.com internet sitesinin açık pazar ve/veya diğer butiklerinden eş zamanlı olarak

gerçekleştirilen alışverişlerde hak kazanılan toplam indirim tutarı, kargo bedeli ve taksit farkı tutarı

birlikte yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :


Sipariş Tarihi :

Teslim Şekli :


ALICI’nın sipariş esnasında ürünü Emekburada Teslimat Noktasına teslim yöntemiyle teslimat

seçeneğini seçmesi halinde, ürün Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin entegrasyon halinde olduğu lojistik

firması tarafından ALICI’nın seçmiş olduğu teslimat noktasına en geç 30 gün içerisinde teslim

edilecektir. Ürünün teslimat noktasına bırakılmasının ardından ALICI Platform’a kaydolurken iletmiş

olduğu telefon numarasına gelen kod ile en geç 3 gün içerisinde ürünü teslim alacaktır. ALICI’nın işbu

süre içerisinde ürünü teslim almaması halinde ürünü iade ettiği kabul edilecek olup ürün bedeli,

siparişi gerçekleştirdiği kredi kartı/banka hesabına iade edilecektir.


9.4. SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, “EMEKBURADA ALICI GÜVENCESİ” KAPSAMINDA SATICI ADINA,

BABA KARİYER YAZILIM ŞİRKETİ TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN

BEDELİNİ EMEKBURADA'YA ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAK VE BİR DAHA ÖDEME

YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRMEYECEKTİR. ALICI’NIN İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA İADE HAKLARI

SAKLIDIR.


10. GENEL HÜKÜMLER


10.1. ALICI, Platform’da Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile

teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini

kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI

iletişim bilgilerine ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. ALICI’nın; Ön Bilgilendirme

Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesinden, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel,

SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri,

ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini

kabul, beyan ve taahhüt eder.


10.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri

uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya

ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa veya Emekburada Teslimat Noktasına Baba

Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin entegrasyon halinde olduğu kargo şirketi aracılığıyla teslim edilir. Bu süre

içerisinde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme'yi feshedebilir. İnternet

sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu

ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün

içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir. ALICI’nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste

bulunmaması durumunda ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından

kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.


10.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti

belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan

arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve

dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında

gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt

eder.


10.4. SATICI, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve

açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.


10.5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit

edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans

kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim

yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya

finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından

SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını

kabul, beyan ve taahhüt eder.


10.6. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa

tesliminden sonra veya Emekburada Teslimat Noktasından ALICI tarafından teslim alınmasından

sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu

ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI

Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade

edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


10.7. ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı

yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan

mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle

korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura

iade edilmelidir.


10.8. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, Platform’da teslimat

ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır. Malın

teslimatı SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt

edilen sürede yapılır.


10.9. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde

SATICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya ALICI

veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm

ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta

bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın

banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı

bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen

banka işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını

kabul, beyan ve taahhüt eder.


10.10. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün

ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi

halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi

kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait

olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri

temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört)

saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.


10.11. Sipariş¸ edilmeyen malların gönderilmesi durumunda, ALICI’ya karşı herhangi bir hak ileri

sürülemez. Bu hallerde, ALICI’nın sessiz kalması ya da malı kullanmış olması, sözleşmenin

kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.


10.12. ALICI’nın Platform’dan duyurulan zamanlarda sipariş edebileceği ürün adetlerine kısıt

getirilebilir. ALICI’nın Platform’dan yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde ürün sipariş etmesi

halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri ALICI’ya iade edilecektir.

ALICI işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde Baba

Kariyer Yazılım Şirketi ve/veya SATICI’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve

taahhüt eder.


10.13. Baba Kariyer Yazılım Şirketi, SATICI’nın herhangi bir sebeple tedarik edemediği siparişleri,

mevzuattaki teslim süresini aşmamak ve ALICI’nın ürünü ile aynı özellikleri haiz olmak kaydıyla, bir

başka satıcıya aktarma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda ürün yeni satıcı tarafından ALICI’ya

gönderilecek olup mesafeli satış sözleşmesi yeni satıcı ile ALICI arasında kurulmuş olacaktır. Baba

Kariyer Yazılım Şirketi ve/veya SATICI, ALICI’ya herhangi bir ek bedel, ücret ve/veya masraf

yansıtmayacaktır..


11. ÖZEL ŞARTLAR


11.1. ALICI Platform’da birden fazla butikten tek bir sepette alışveriş yapabilecektir. Aynı sepet

içerisinde farklı butikten alınan ürünlerin her biri için SATICI tarafından birden fazla fatura

kesilebilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, SATICI ALICI’nın farklı

butiklerden aldığı ürünlerin teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla farklı

zamanlarda gerçekleştirebilecektir.


11.2. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit

adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın

inisiyatifindedir ve Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda

kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş

toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka

taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme

planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.


11.3. Dijital ürün satışlarında Satıcı, Alıcı'ya ürünlerin Alıcı’ya tam ve gereği gibi iletildiği ve

gönderilen kodların eksiksiz şekilde çalıştığını kanıtlayan tüm bilgi ve belgeleri ve güvenli şekilde

tutulmuş log kayıtlarını Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘ne iletmekle yükümlüdür. Aksi halde Baba

Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin 4.28. maddeden doğan hakları saklıdır.


12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ

KURALLAR


12.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek

ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb.

bilgiler;


* sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların

çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve

hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve

üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve

sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI

tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri Baba Kariyer Yazılım Şirketi, Baba Kariyer

Yazılım Şirketi iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir,

yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer

olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.


12.2. ALICILAR’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım,

reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem,

uygulamaları için Baba Kariyer Yazılım Şirketi tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik

arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik

iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.


12.3. ALICI tarafından Platform’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Baba

Kariyer Yazılım Şirketi tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre

günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait

cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve

benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya

aittir.


12.4. ALICI, Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘ne belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-

işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki

açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde

durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki

bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI

isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde

düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok

edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya

çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi

gibi konularda Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘ne her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu

başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş

yapılacaktır.


12.5. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen

kullanımı konusunda; Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait

olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘ne aittir.


12.6. Platform’dan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım

şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Baba Kariyer Yazılım Şirketi sorumlu

değildir.


13. CAYMA HAKKI


13.1. ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın

aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade

edebilir.


13.2. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler Platform’da belirtilen iletişim kanalları

ile gösterilecektir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına

https://www.emekburada.com/iletisim linkinden ulaşılabilir.


13.3. BABA KARİYER YAZILIM ŞİRKETİ, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN

EMEKBURADA'YA KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nden BEDEL İADESİ

TALEP EDİLEMEZ. Yalnızca ürünün SATICI’ya iade amacıyla teslimi anında, ürün bedelinin halen Baba

Kariyer Yazılım Şirketi’nin hesabında olması durumunda, ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.


13.4. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI veya Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘ne

mevzuat hükümlerine ve Platform’daki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde

bulunulması şarttır.


13.5. Cayma hakkının kullanılması halinde:


a) ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı SATICI'ya anlaşmalı kargo

şirketiyle geri gönderir.


b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa

Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi

gerekmektedir.


13.6. ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir

şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.


13.7. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli ALICI’ya

ödediği şekilde iade edilir. Mal, SATICI'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş

olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.


13.8. ALICI iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi

ile SATICI'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI'ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde

SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi bir kargo şirketiyle

gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği Malı Ön Bilgilendirme

Formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde

iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.


13.9. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli

sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen

durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda

belirtilmiştir:


ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya

ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli

harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma

düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka

tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile

kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde

ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri

sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.


14. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER


14.1. ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya Baba Kariyer

Yazılım Şirketi ‘nin kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler


b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler


c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler


ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan;

iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.


d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan

mallara ilişkin sözleşmeler.


e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması

halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin

sözleşmeler.


f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine

ilişkin sözleşmeler.


g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama,

yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine

ilişkin sözleşmeler.


ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi

mallara ilişkin sözleşmeler.


h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin

sözleşmeler.


Sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında

bırakılmış olan (SATICI’nın düzenli teslimatları ile ALICInın meskenine teslim edilen gıda

maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık,

eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde ALICI ve

SATICI arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması

sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.


14.2. Baba Kariyer Yazılım Şirketi’ne ait Platform üzerinden ELEKTRONİK KOD SATIN ALINDIĞI

DURUMLARDA bahse konu siparişlerde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1.ğ maddesi gereği

cayma hakkı söz konusu olmayacaktır. Bu siparişler bakımından internet sitesi üzerinden iade kodu

da oluşturulamayacaktır.

//özel tasarım kişisel ürünler ve zanaat ürünlerinin iadesi?? İADE POLTİKASINDA BAHSEDİLMİŞ

OLMASI YETERLİ Mİ

15. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


15.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere

kadar ALICI'nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem

Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


15.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt

ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.


16. MALIN/HİZMETİN FİYATI


Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen

bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.

SATICI veya Baba Kariyer tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar

satış fiyatına yansıtılır.


17. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


17.1. ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi

bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya

karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve

vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde

düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan

ALICI sorumlu olacaktır.


18. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ


18.1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu

haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.


18.2. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın ve Baba Kariyer Yazılım Şirketi ‘nin

resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve

bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk

Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul,

beyan ve taahhüt eder.


19. YÜRÜRLÜK


19.1. 19 (on dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI

tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin

bir nüshası ALICI’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de

gönderilebilecektir